View Gallery

Elias Portolu

Published Date: 25/06/2018

Available in

13.00€

Sardinian
9788833090306

Description

Torradu a Nùgoro a pustis de bator annos de presone in continente, Elias Portolu est cambiadu: grogu e isganadu, ddi dat traballu a torrare a fàghere su pastore che a in antis.
S’illusione de pòdere torrare a sa vida de una borta, passada cun su babbu e sos frades in sas tancas de famìllia, acabbat su sero etotu chi est torradu, cando connoschet a una fèmina chi dd’est proibida: s’isposa de su frade. Sos bonos cussìgios chi est in chirca non bastant a ddu cumbìnchere a cunfessare totu, ne a rinuntziare a Maria Madalena, chi ricàmbiat sos sentimentos suos.
Si nemmancu s’isposòriu aizu fatu nche dd’istèsiat dae su fantzeddùmene, a Elias dd’abarrat petzi su caminu de su satzerdòtziu comente presone in ue espiare sas curpas e fuire dae su disìgiu. Ma sa morte no isetada de su frade e sa nàschida de su fìgiu illegìtimu custringhent torra a su giòvanu a fàghere unu sèberu dolorosu.
Deledda si cuntzentrat in su turmentu interiore de su protagonista, lassende·nos su dùbbiu si su pecadu beru est istadu su de no àere istudadu una passione o no àere tentu su coràgiu de dda fàghere brotare.

Reviews

Leave a Reply

Your Rating for this listing:

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Visited 168 times , 2 Visits today

Related Products