View Gallery

Sa mama

Published Date: 18/04/2018

Available in

12.00€

Sardinian
9788833090221

Description

Sos passos a fura de unu pàrracu giòvanu chi essit dae domo sua e s’angùstia de una mama chi ddu ponet in fatu isperende de s’èssere faddida. Est de gosi chi cumintzat su dramma de un’òmine chi at ammìtidu, a sa fine, sa fàula de sa vocatzione sua.

Su passadu, cun totu sos fatos chi ant giùghidu a Pàule a si ligare a Agnese, torrat a essire a pìgiu in su cursu de un’acontèssida chi si cuntzentrat totu in su sèberu de su presente: assegundare sa vida o ddoe rinuntziare in nùmene de sa beste talare.

Ispintu dae sa mama a sarvare a issu e su chi est istadu educadu, Pàule s’aferrat disisperadu a sas ànimas simpres de sa bidda de Aar, retzende ogna acaessimentu de tres dies ebbia che a una beneditzione chi ddu mantenet a tesu dae su disìgiu.

In custu capolavoro de sa literadura mundiale, su pistighìngiu esistentziale de una mama e de su fìgiu chi issa at sacrificadu totu sa vida sua s’imponet cun sa fortza potente de una tragèdia grega.

Reviews

Leave a Reply

Your Rating for this listing:

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Visited 188 times , 1 Visits today

Related Products