di Grazia Deledda

Sa mama

Data di pubblicazione : 16 aprile 2018

Disponibile in

€1,99

:

: Sardu
: 9788833090221

Description

Sos passos a fura de unu pàrracu giòvanu chi essit dae domo sua e s’angùstia de una mama chi ddu ponet in fatu isperende de s’èssere faddida. Est de gosi chi cumintzat su dramma de un’òmine chi at ammìtidu, a sa fine, sa fàula de sa vocatzione sua.

Su passadu, cun totu sos fatos chi ant giùghidu a Pàule a si ligare a Agnese, torrat a essire a pìgiu in su cursu de un’acontèssida chi si cuntzentrat totu in su sèberu de su presente: assegundare sa vida o ddoe rinuntziare in nùmene de sa beste talare.

Ispintu dae sa mama a sarvare a issu e su chi est istadu educadu, Pàule s’aferrat disisperadu a sas ànimas simpres de sa bidda de Aar, retzende ogna acaessimentu de tres dies ebbia che a una beneditzione chi ddu mantenet a tesu dae su disìgiu.

In custu capolavoro de sa literadura mundiale, su pistighìngiu esistentziale de una mama e de su fìgiu chi issa at sacrificadu totu sa vida sua s’imponet cun sa fortza potente de una tragèdia grega.

Recensioni clienti

Recensioni non disponibili

Posta una recensione

Vota questo prodotto cliccando la stella :